Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací

Poskytování informací, příjem podání

info.jpg

 

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:
  pondělí od 10:00 do 16:00 hodin
  středa od 8:00 do 14:00 hodin a od 18:00 do 19:30 hodin

 2. Telefonické podání: pevná linka -  465585161
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu ou@privrat.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Přívrat 11, 560 02 Česká Třebová.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Přívratu, Přívrat 11 v úředních dnech a hodinách:
pondělí od 10:00 do 16:00 hodin
středa od 8:00 do 14:00 hodin a od 18:00 do 19:30 hodin.

Telefonické podání: pevná linka - 465585161
Poštou na adresu Obecní úřad, Přívrat 11, 560 02 Česká Třebová
Elektronicky na e-mail: ou@privrat.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: xria3vf
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě v Přívratu, Přívrat 11
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Přívrat 11, 560 02 Česká Třebová
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 100,- Kč
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu:  
- jednostranně formát A4  2,- Kč/ks
- oboustranně formát A4  4,- Kč/ks
- jednostranně formát A3  3,- Kč/ks
- oboustranně formát A3  6,- Kč/ks
- kompaktní disk (CD) 15,- Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie) -
ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

pecet_pruhl.png

13. 10. Renáta

Zítra: Agáta

Aktuality

Kdy letos roztaje v Přívratu sníh?
a) 1. března
  
 1767
b) 1. dubna
  
 928
c) 1. května
  
 863
d) 1. června
  
 860
e) neroztaje vůbec
  
 836

Návštěvnost stránek

383896